Beslut om att förstöra Järva DiscGolfPark klubbat i fullmäktige

Planskiss ritad av Mats Löf på ett flygfoto. Kyrkogårdsförvaltningens illustrationer är fortfarande mycket otydliga.

I måndags gav fullmäktige klartecken för kyrkogårdsförvaltningen att börja
sin erövring av Årets Park som fortfarande osynliggörs och platsen beskrivs som området bredvid Granholmstoppen. Och att det finns en discgolfverksamhet som ska flyttas till en annan plats. Vi har varken fått förslag om ny plats eller ekonomisk kompensation. Alla försök till dialog från oss tigs ihjäl.

Säsongen 2019 kan bli den sista då vårt nyttjanderättsavtal går ut 1 oktober
och att bygget planeras att starta då. Att dom är färdiga för byggstart då är
helt osannolikt. Det kommer ta betydligt längre tid eller att de inte börjar alls då dom har många svårlösliga och kanske olösliga problem framför sig.
En begravningsplats är svår att kontrollberäkna med schabloner, skriver
stadsledningskontoret, eftersom det händer så sällan att staden bygger sådana.
Oro finns att dom skenande kostnadskalkylerna skenar ännu mer.
Trafikkontoret kritisera framför allt trafiklösningen som inte fungerar,
Miljöförvaltningen är hårda i sin kritik:
Kostnader för kompensationsåtgärder saknas Av 7 kap. 7 § MB framgår att vid dispens från reservatsföreskrifter ska intrånget i naturvärdet som åtgärden ger upphov till kompenseras i skälig utsträckning. Av 16 kap. 9 § MB framgår vidare att när tillstånd eller dispens enligt miljöbalken meddelas och detta medför intrång i allmänna intressen får krav på kompensation ställas, i den utsträckning det inte kan anses orimligt. Av genomförandebeslutet framgår att kyrkogårdsförvaltningen med hjälp av en intern referensgrupp har tagit fram underlag för projektets kostnadskalkyl under 20162018. Miljöförvaltningen har inte ingått i denna referensgrupp eller på annat sätt tillfrågats. Förvaltningen vill därför med detta yttrande lyfta de ytterligare kostnader som projektet behöver ta höjd för när det gäller kompensationsåtgärder för det intrång i Igelbäckens kulturreservat som Järva begravningsplats kommer att innebära. I dessa kostnader ingår till exempel utredning, genomförande, uppföljning och eventuell förvaltning av kompensationsåtgärder.

Den geotekniska problematiken att hela första etappen är en tryckbank som stabiliserar kullen från att skreda som den gjorde 1974 nämns inte. Inte heller det artesiska grundvattnet eller tveksamheten om den tänkta reningsdammen verkligen fungerar+ mycket annat. Även den etiska problematiken kvarstår. Vem vill bli begravd på en tipp och i begravningsplats som har erövrat Årets Park genom en historieförfalskning.

Välkomna till en ny säsong 2019. Nu börjar kampen på alvar. Vi och en växande skara upprörda Järvabor kommer göra allt för att stoppa denna förstörelse.
Kampen förs i huvudsak av Låt Parken Leva

 

 

Parken i dag

Parken i morgon? Illustration över den planerade cermonilokalens volym och biltrafik långt in i kulturreservatet. Ritat av Mats Löf. Kyrkogårdsförvaltningen visar inga visualiseringar på etapp 1.