Överklagan av detaljplanen

Detaljplanen för begravningsplatsen som erövrar och tar död på Järva DGP är antagen i Kommunfullmäktige. Nu kommer vi att överklaga och det kan alla göra som skickade in en skrivelse till granskningen som var i våras. En överklagan ska vara ställd till Mark- och Miljödomstolen men skickas per brev till Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314 104 20 Stockholm senast den 10 januari 2017. I brevet ska diarienummer 2006-16107 anges samt att det ska undertecknas med namnförtydligande. rva DGP AB kommer att överklaga med hjälp av jurister i egenskap av sakägare. Vi uppmanar övriga berörda enskilda personer att överklaga. Vi hjälper gärna till. Mejla info@discgolfpark.com. Våra jurister har precis börjat att jobba med ärendet.

bankarta_oarna
Förslaget Öarna i osminkad version.