DJUR & VÄXTER

Discgolf är inte bara att kasta plastdiscar utan en helhetsupplevelse. Tävlingsmomentet, träffa folk och att vara med om naturupplevelser. Om du har ögonen med dig kan du se en del växter och djur på banan. Sedan finns det en rad djur som du nog aldrig ser, men som ändå finns på banan, åtminstone ibland eller bara visar sig nattetid.

Däggdjur

Vanliga däggdjur: rådjur, hare (fälthare), ekorre. Relativt vanliga eller svåra att se: räv, grävling, igelkott, vessla, skogsmus, sork, näbbmus, stor fladdermus, dvärgfladdermus, nordisk fladdermus. Sällsynta: älg, vildsvin, mård, hermelin, iller, mink . Varg har setts enstaka gånger i närheten, ett exemplar blev påkörd några kilometer bort för ca 10 år sedan. Sannolikheten att se varg är givetvis minimal. Tamdjuren som betar vid hål 9, 14 och 24 är Highland Cattle, en skotsk ras av ko/nötkreatur.

Fåglar

Det finns många arter som tillfälligt kan vistas på, eller flyga över banan. Över 250 arter har observerats på Järvafältet. Här ett urval av dom vanligaste arterna.
Rovfåglar: duvhök, sparvhök, brun kärrhök, tornfalk och ormvråk.
Ugglor: kattuggla, hornuggla.
Hackspettar: gröngöling, större hackspett, spillkråka.
Kråkfåglar: nötskrika, nötkråka, skata.
Sångare: trädgårdssångare, svarthätta, gräshoppssångare, törnsångare, lövsångare, härmsångare.
Mesar: entita, blåmes, talgoxe.
Finkar och sparvar: bofink, stenknäck, grönfink, steglits, gulsparv.
Vadare: tofsvipa, större strandpipare.
Trastar: koltrast, taltrast, björktrast.
Övriga fåglar: fasan, näktergal, morkulla, sånglärka, skogsduva, trädpiplärka, gärdsmyg.

Grod- och kräldjur

Vanlig groda, åkergroda, padda. Skogsödla, kopparödla, vattensalamander. Huggorm har inte siktats på banan, men i banans närhet. Snok kan tillfälligtvis finnas på banan.

Fisk och kräfta

Med en hel del tur kan man se någon av arterna grönling, gädda, mört, öring och aborre i diket vänster om hål 6. Diket är ett biflöde till Igelbäcken och kallas Hästaträskbäcken och passerar Hästa damm som dock har en fördämning som försvårar fiskens vandring. Även signalkräfta kan möjligtvis leta upp sig från Igelbäcken hit.

Träd och buskar

 
Träd och buskar på banan (länk till bildgalleri)