DESIGNPRINCIPER

Designprinciper Järva Discgolf Park, banutformning och skötsel

Dessa principer har Järva Discgolf Park som ambition att följa.

Parken, banan och arenan

En park har skapats och utvecklas vidare för att ge förutsättningar för den ideala discgolfbanan. Parken har även ambitionen att lyfta fram idrotten discgolf i en arenaliknande miljö anpassad för publik och filmproduktioner. Banan riktar in sig både till nybörjare, rekreationsspelare och tävlingsspelare.

Att besöka Järva Discgolf Park ska vara en utmanande och lustfylld upplevelse.

Utmaningen ska bestå av kast som utmanar dig som spelare. Strapatser i form av letande efter discar i högt gräs, snubblande bland stock och sten etc minimeras.
En behaglig vistelse i en vacker park där spelaren ställs inför utmanande kasttekniska eller speltekniska val. Idealet är en discgolfpark i ett kuperat landskap bestående av gräsmattor och träd och buskar utan störande inslag som olika artefakter.  
Helt utan strapatser är dock inte banan då det är ganska stora höjdskillnader, vinden kan vara utmanande och det finns en del taggbuskar.
En park utan artefakter fungerar inte helt, för utkastplatserna behövs mattor av konstgräs, annars blir marken alltför uppsliten. Dessutom finns en del skyltar, bänkar mm och målpunkterna på hålen består givetvis av korgar. Reklam undviks på banan generellt, undantaget vid större tävlingar, då tillfällig reklam kan placeras ut.

Parkens samlingsplats är Villa Albastro med servering, discgolfshop och toaletter. Här kan man även hyra discar. Dricksvatten finns tillgängligt utanför byggnaden vid cykelparkeringen. Innan spelarna går ut på rundan har dom möjlighet att ta med sig scorecard med bankarta.

Ambitionen är att banan ska gå att spela året runt, men vid mycket blöta förhållanden och mycket snö eller is blir förhållandena inte optimala. Under vinterhalvåret kan banan justeras med speciella vinterplaceringar av tee och korgar och i värsta fall vara helt avstängd under kortare perioder.

Hålens komponenter

Bansträckning

Banan består av tre 9-hålsslingor som börjar och slutar i nära anslutning till banans samlingsplats Villa Albastro. Barnvagn går att ta med runt på banan, men det finns många ganska branta sluttningar.

Det finns en stor variation på längd på hålen Den andra slingan, 10-18, har en medellängd på upp mot 175 meter från pro tee. Den tredje slingan 19-27 har en medellängd på ca 50 meter.

Hålens samband

Hålen och stigarna mellan hålen och de olika utkastmarkeringarna och korgplaceringarna ska samspela så att stråken inte kommer i konflikt med andra hål.
Hålen ska ligga så pass långt från varandra att kast från andra banor riskerar att hamna på andra hål. Detta fungerar inte överallt på banan, då banan har behövt tränga ihop sig på ett mindre område än det ursprungliga, men ambitionen är att minska riskerna i så hög grad som möjligt.

Hålprinciper

Variation eftersträvas på hålen avseende längd, slutenhetsgrad, kurvor och ”etapp”-hål/placeringshål. På 18-hålsslingan finns variationer i längd från ca 70 till 250 meter. Hål 19-27 består av kortare hål mellan ca 35-90 meter.
Slutenhetsgraden varierar från hål med mycket tight fairway och lågt tak, till hål med en mer öppen fairway. Det finns raka hål, vänsterkurvor, högerkurvor olika variationer av S-kurvor. Variationen av öppenhet och slutenhet och kortklippta gräsytor gör att alla olika typer av kast kan användas: precisionskast i trånga luckor, träffa rätt vinklar och höjd, samt landningsplats är viktigast på kasten på mer öppna hål. Detta är extra utmanande på de långa utförshålen där discen flyger en lång stund och kontroll av discens vinkel är extra viktig. De korta gräsytorna gör det även möjligt att rolla discen och att göra skip-kast.

Topografi och höjdförhållanden

Hål i nedförslutning ökar svårighetsgraden och är även mycket uppskattade, så dessa är i övervikt jämfört med hål i uppförslut. Med de öppna högt belägna hålen tillkommer ytterligare en svårighet i form av vind, som är en viktig del inom discgolfen.

Konkava lutningar eftersträvas på fairway för att undvika blinda partier. Greenerna kan dock vara konvexa för att öka svårighetsgraden. Greenernas ofta kuperade utformning gör att längd- och hastighetskontroll belönas extra mycket på drive och inspel. Hur discen landar är även viktigt då landningar med vinkel lätt gör att discen rullar iväg.

Fairway

Fairway har varierad bredd från endast några meter på trånga hål till upp mot 40 meter på breda hål. På fairway kan det finnas träd eller busk-solitärer eller grupper av träd eller mindre buskage. Begränsning av fairway av träd med höga stammar och höga kronor undviks om möjligt, ambitionen är att undvika detta för att minska risken för att discar studsar slumpmässigt långt åt sidan och även för att minska slumpfaktorn då ett misslyckat kast kan smita mellan stammarna.


Fairwaykanter

Fairwaykanterna begränsas av fairwayklippningen som övergår i den högre semiruffklippningen och ofta av träd eller buskar med grenar ner till ca 2 meters höjd. Ibland är fairwaykanten öppen och begränsas endast av den högre semi-ruffklippningen.

Fairway ska vara tillräckligt definierad för att bli uppenbar för spelare och publik.

Semiruff

Semiruffen består av uppstammade träd och gallrade buskage för att minska risken att förlora discar och för att ge möjlighet att fortsätta spela sig fram mot fairway eller green. Semiruffen har en bredd på några tiotal meter på varje sida av fairway. Ambitionen är att ett kast som hamnar i semiruffen ska mötas av en utmaning, tex ett kurvkast, tvingas till annan typ av kast tex forehand eller upp och ner kast, roller, skipkast mm.
Ytan ska kunna beträdas av publik och filmare utan att besväras av högt gräs och ändå ha sikt över större delen av aktuellt hål.

Green

Greenen består av gräsyta, gärna på sluttande mark för att öka svårighetsgraden men inte för brant så man kan välja att spela safe och landa discen vid korgen Träd eller buskar kan vara placerade minst 4 meter från korg. På varje green finns tre olika korgplaceringar som alterneras under året. Undantaget är hål 19-27 där det finns två korgplaceringar.

Rullhinder finns placerade nedanför korgen där det är långa slänter för att förhindra att en putt som träffar korgen och börjar rulla inte ska rulla alltför långt bort.

OB-linjer
OB-gränser markeras med vita stolpar med en höjd av ca 50 cm. De flesta hålen har inte OB-gränser, men det finns på en del hål.

Hål 4 har en sk In Bounds ö som avgränsas av vita stolpar med en höjd på ca 25 cm.

Sikt

Ambitionen är att på varje hål ska korgen synas från samtliga tees till samtliga korgplaceringar. Detta för att underlätta för förstagångsbesökare, men även av säkerhetsskäl och för att se att hålet är ledigt.
Genom att ytorna på och kring fairway är klippta och träden och buskarna är uppstammade så går det att som publik följa spelarna över större delen av varje hål.

Ruff

Ruffen är de oskötta delarna av parken där sannolikheten att hamna med ett misslyckat kast är minimal.

Träd och buskar

Det finns en mängd arter av träd och buskar inom området. Av dessa är det vissa som delvis har gynnats för att skapa en optimal discgolf park. Arterna har valts utifrån deras storlek i höjd och bredd. I öppna områden gynnas storvuxna träd. Arter har även gynnats utifrån skönhetsaspekter som blomning så arter som körsbär, slån, fläder etc har gynnats.

Vissa arter är mindre lämpliga i kastvägarna då discar lätt fastnar i dessa arter. Hit hör tex tall och hagtorn. Dock finns dessa arter i närheten av kastvägarna om det inte finns andra träd att välja på. Träd gynnas på de mer öppna områdena, speciellt i semiruffen. Generellt är träden ganska unga inom området och kommer växa till sig mer och påverka banans karaktär och svårighetsgrad allt eftersom.

Mark
Ambitionen är att undvika stenar eller berghällar inom området för att minska risken för skador på discar och spelare. Även stubbar undviks för att ta bort slumpmässiga inslag då en disc kan stanna på en stubbe eller skippa på den. Stubbar och stenar är även en säkerhetsrisk om man halkar och faller olyckligt på t.ex. en stubbe.

Vattenhinder

Undviks generellt då det oftast innebär stor risk att bli av med discar, men på hål 12 och 13 finns diken som ibland har vatten. För närvarande finns inga planer att anlägga dammar.

Vatten som miljöelement är dock önskvärt, men ej inblandad i spelet. förutom eventuellt i grunda dammar med fast botten där man lätt kan hämta en disc.

Utrustning

Utkastplatsen/tee

Banan riktar in sig både till avancerade spelare, rekreationsspelare och nybörjare så det finns ordinarie tees och pro tees på flera av hålen.

Tanken är att rekreationspelare ska använda de normala utkastplatserna och att mer avancerade spelare kan använda pro tee. Pro tee har en högre svårighetsgrad än de normala utkastplatserna.
Utkastyta av turf med mått 2×5 meter eller 2×3,6 meter finns på hål 1-18. På hålen 19-27 är storleken på tee 1×2 meter. Utkastytorna är placerade i nivå med omgivande mark för att underlätta ansats och skötsel och undvika risken för att falla över kanten från tee. En follow throughyta av trä finns framför turfytan. Denna yta är endast att beträda efter att man släppt discen.
Hinder i form av skyltar stammar, grenar osv undviks i närområdet så att en full kaströrelse inte hindras.

Varje tee har en skylt med karta över aktuellt hål. 

Drop zone tee markeras med en konstgräsyta och en skylt. Detta avser hål 4 och 14.

Korgar
Korgar av högsta kvalitet används.

Korgar placeras alltid på rätt höjd från marken enligt reglerna.
Reklampåbyggnader på korgen undviks, även på tävlingar.
Endast en korg per hål för att ha en tydlighet på hålet.

Korgarna har inte nummer på hålen då fairway är tydliga.

Övrig utrustning

Bänkar finns på en stor del av hålen.

Anslagstavla finns utanför Villa Albastro.

Mandatory markeras med pil. Detta gäller endast hål 14.

Vägvisningsskyltar finns som visar vägen till nästa tee utom där det är uppenbart var nästa tee finns.

Papperskorgar finns utplacerad med jämna mellanrum längs med banslingan.

Övningskorgar och kastnät finns i anslutning till Villa Albastro.

Ett mindre uppvärmningsfält finns vid parkeringsplatsen.

Några mindre träbroar finns över diken.

Skötsel

En mycket stor del av Järva Discgolf Parks design är den fortlöpande skötseln som görs regelbundet för att hålla parken och discgolfbanan i ett önskvärt skick.

Underhåll av gräsytor

Gräsytor eftersträvas på samtliga ytor på banan. Detta för att dessa ytor har bäst funktion och estetik. På vissa ytor är dock slitaget så stort att det inte går att uppfylla. Främst gäller det teeytorna som har konstgräs. Kring tee är det ett stort slitage och här är ambitionen att restaurera gräsytorna för att undvika att lerpartiklar dras upp på teeytan, så sand eller grus läggs ut regelbundet.
Även andra partier av banan har hårt slitage eller sämre gräsväxt, här görs reparationssådder eller så ökas solinstrålningen t.ex genom att ta bort grenar där gräset får för lite ljus.

Klippning

Fairway, green och ytor kring tee klipps regelbundet under perioden maj-september på en höjd av 50 mm. på dessa ytor trimmas även gräs kring korg, träd, buskar och tee.

Även stigar mellan hålen klipps regelbundet.

Semiruffen klipps på en höjd av 100 mm ca två gånger per år. Ytor kring trädstammar och buskar inom semiruffen trimmas några gånger per år.

För att få en variation och skönhet i banområdet gynnas vissa blommande örter, t.ex. Gullviva, som tillåts blomma och fröa av sig på fairway innan de klipps ner. I semiruffen finns ett större inslag av örter då ytan klipps sällan och relativt högt.

Lövhantering
På fairway och greener mals löv ner på hösten eller tidig vår för att underlätta nedbrytningen och hindra att gräsytorna kvävs.

Utkastytor

Teeytor sopas från löv, snö eller renhålls från lera med vattenspolning.

Träd och buskar

Träd och buskar sköts och gallras. När träd blir större och bredare kan närstående träd behöva gallras bort. Träd och buskar inom banområdet stammas upp.

Halkbekämpning
Hala ytor förses med sand för att minska risken för att halka, detta görs främst under vinterhalvåret då markan ofta är vattenmättad.

Städning

Skräp (papper, burkar mm) plockas regelbundet inom hela området. De flesta av besökarna tar med sig skräp tillbaka eller lägger i papperskorgarna, men en del skräp blir det ibland.

Papperskorgar töms regelbundet.

Nedblåsta träd, grenar och torra pinnar avlägsnas regelbundet från fairway och förpassas till semiruffen eller ruff där de får multna.

Kottar, småsten etc förpassas till semiruffen regelbundet där de multnar eller växer in i gräsvegetationen.

Övrig skötsel

Stenar undviks på banan för att underlätta skötsel, minska skador på discar mm. Under banans tidiga år fanns mer sten ytligt i fairwayytorna, men de har avlägsnats genom åren och förpassats till semiruffytorna där de genom åren växts över av gräsvegetationen.

Passager görs tillräckligt breda för att undvika att upptrampade stigar bildas.

För att minska slitage kring korgarna så finns tre olika korgplaceringar som växlas under säsong. Det betyder att varje korgplacering får upp mot två månaders vila under växtsäsongen vilket gör att gräsytorna hinner återetablera sig eller inte slitas ner. Detta innebär även att banan får mer variation under året.

Döda och döende träd avlägsnas inom fairwayområdet, men lämnas i semiruffområden och ruffområden.

Stubbar, ytliga rötter, stenar undviks, speciellt på green, för att discens landning ska kunna gå att planera bättre.

Jämna ytor utan gropar etc eftersträvas för att underlätta skötsel och för att minska risken för stukningar etc.

Välkommen till discgolfparadiset!

Uppdaterad 20221120